Integritetspolicy


1. Introduktion

Vi på A Återvinning sätter stor vikt vid din personliga integritet och har därför tagit fram en integritetspolicy för att förklara vilka personuppgifter vi samlar in, vad vi använder dem till och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som är kund hos oss och du som annars tar kontakt med oss via mail eller kundtjänst.
 
A Återvinning följer nedanstående riktlinjer för att skydda din integritet i samband med behandlingen av dina personuppgifter.
 
Vi ser till att all information lagras säkert.
Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
Vi säljer ingen information till tredje part.
Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.
Nedan kan du läsa mer i detalj hur vi hanterar den data vi samlar in.

2. Insamling av personuppgifter, ändamål, legal grund och lagringstider

2.1 Kunder

När du blir kund hos oss samlar vi in följande information direkt från dig: namn/företagsnamn, organisations-/personnummer, namn på kontaktpersoner (för företagskunder), adress, e-post och telefonnummer samt betalningsinformation. Dessa personuppgifter behandlar vi för att kunna leverera och fakturera beställda tjänster och produkter till dig. Uppgifterna behandlas för att fullfölja avtalet och leverera tjänsten till dig. Vi lagrar också dina personuppgifter i upp till sju år efter att tjänsten eller produkten levererats till dig för att fullfölja rättsliga förpliktelser, som till exempel bokföring.
 
När du blir kund hos oss sparar vi även ovan personuppgifter i vårt affärssystem i sju år för att kunna fullfölja framtida beställningar och förfrågningar på ett smidigt och effektivt sätt. Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse av att kunna administrera kundförhållandet.
 
För att kunna bedöma en kunds ekonomiska förutsättningar att betala för våra produkter eller tjänster och erbjuda möjliga betalningssätt tar vi tar även in kreditupplysningar på nya kunder vilka sparas i tre år. Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse av att kunna säkerställa betalningsförmåga hos kunden innan en order läggs.

2.2 Andra som tar kontakt med A Återvinning

Om du kontaktar oss via vår kundtjänst kommer samtalet att spelas in och sparas. Samtalen spelas in i utbildningssyfte samt för att kunna utreda vad som sagts mellan A Återvinning och kund/inringaren om missförstånd skulle uppstå. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse av att kunna fortbilda personal samt förhindra, utreda och skydda oss mot rättsliga tvister. Samtalen sparas i 90 dagar och endast ett begränsat antal personer har möjlighet att ta del av samtalen.
 
Om du kontaktar någon på A Återvinning via mail eller via info@a-atervinning.se får A Återvinning del av din mailadress och andra personuppgifter du uppger i mailet. A Återvinning raderar inkomna mail så snart konversationen är avslutad om mailens innehåll inte har någon relevans för ett ärende eller en kundrelation. Om mailkonversationen är av relevans, exempelvis för att det innehåller ett klagomål på utförd tjänst, sparas mailet så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket det sparas. Behandlingen är baserad på A Återvinning berättigade intresse av att hantera frågor som uppkommer i och om våra tjänster och verksamhet.

3. Tillgång till dina personuppgifter

A Återvinning har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos A Återvinning som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.
 
Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom Sorterakoncernen samt till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. A Återvinning tecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som behandlar personuppgifter för A Återvinnings räkning.
 
A Återvinning för inte över några personuppgifter utanför EU/EES.

4. Informationssäkerhet

A Återvinning är noga med säkerheten runt personlig information. Samtliga personuppgifter behandlas på ett sätt som uppfyller de krav som enligt lag ställs på säker behandling av personuppgifter.
 
Vilka rutiner hanterar A Återvinning inom ramen för GDPR:
 
Identifiera databaser och system där vissa personuppgifter förekommer.
Vid behov meddela en person vilka uppgifter som sparas om denne.
Möjlighet att ändra eller radera personuppgifter.
A Återvinning kan med hjälp av en persons namn och/eller e-postadress identifiera den databas där personuppgifter sparas.

5. Dina rättigheter

A-Återvinning i Örebro AB, Organisationsnummer, 556897-9511, Ljungströmsvägen 15, 692 75 Kumla är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna policy. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
​​​​​​​
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 
Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.
 
Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss på info@a-atervinning.se eller per brev till adressen ovan.
 
För att kunna lämna ut information till dig på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.

6.Ändringar

Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Vi kommer inte att minska de rättigheter som anges här, men vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy utan att aktivt kontakta dig. Besök gärna denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad. Du kan när som helst kontakta A Återvinning för att begära ut, korrigera eller radera den information vi har lagrad om dig. Om du har ytterligare frågor om A Återvinnings lagring och hantering av information, vänligen kontakta oss på info@a-atervinning.se